Matematyka w ZSO 10 w Gliwicach

Regulamin konkursu "Potyczki matematyczne"

1. Konkurs organizowany jest przez zespół nauczycieli matematyki I LO w Gliwicach.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas III gimnazjalnych i klas I, II szkół ponadgimnazjalnych.
3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do utrwalania zdobytych wiadomości programowych oraz do sprawdzenia się w potyczce z innymi uczniami, lubiącymi matematykę.
4. Zgłoszenie do konkursu następuje przez dołączenie zgłoszenia do rozwiązań zadań pierwszej tury konkursu.
5. Formularz zgłoszenia umieszczony jest na stronie internetowej konkursu: www.zso10.gliwice.pl/math
6. Zgłoszenie się do konkursu jest potwierdzeniem akceptacji warunków Regulaminu Konkursu.
7. Podane przez uczestnika dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie przez organizatorów konkursu.
8. Konkurs składa się z 4 etapów i finału.
9. Każda tura polega na rozwiązaniu zestawu zadań, zamieszczonego na stronach konkursu, a następnie przesłaniu/przekazaniu rozwiązań do organizatorów.
10. Zadania konkursowe układane są i sprawdzane przez powołany do tego zespół nauczycieli.
11. Uczestnik może rozpocząć udział w konkursie od dowolnego etapu, nie musi brać udziału w każdym etapie, nie musi rozwiązywać wszystkich zadań z listy, należy jednak pamiętać o tym, że do finału zakwalifikują się uczestnicy z największą liczbą uzyskanych punktów.
12. Rozwiązania poszczególnych zadań powinny być zamieszczone na osobnych kartkach formatu A4 podpisanych imieniem i nazwiskiem uczestnika. Zapisy rozwiązań powinny być czytelne. Prace nieczytelne nie będą sprawdzane.
13. Oceniana będzie nie tylko prawidłowość rozwiązania, ale również umiejętność czytelnego zapisu toku rozumowania i uzasadniania rozwiązania. Rozwiązania powinny więc być kompletne.
14. Rozwiązania sugerujące niesamodzielność pracy będę dyskwalifikowane. Uczeń nie będzie mógł brać udziału w następnych turach.
15. Będą uwzględniane tylko te rozwiązania, które dotrą do organizatorów w terminie podanym na stronie internetowej.
16. Uczestnik po każdym etapie będzie informowany o liczbie uzyskanych punktów w konkursie. Informacje będą zamieszczane na stronach konkursu w następujący sposób: identyfikator, suma uzyskanych punktów.
17. Po ukończeniu ostatniej tury zadaniowej, uczestnik uzyskuje informację o zakwalifikowaniu się, bądź nie, do finału, który odbędzie się w I LO w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8.
18. Za udział w finale uczniom klas III gimnazjum Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego uwzględni osiągnięcia z konkursu podczas rekrutacji do tegoż liceum.
19. Lista finalistów oraz data finału będzie zamieszczona na stronie konkursu; szkoły finalistów zostaną zawiadomione.
20. Lista finalistów, która będzie umieszczona na stronie konkursu, jest ostateczna.
21. Na finał uczestnik powinien stawić się z aktualną legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji należy przedstawić, oprócz wiarygodnego dowodu tożsamości, zaświadczenie ze szkoły, że jest się aktualnie jej uczniem. Nie wolno mieć ze sobą żadnych książek, notatek itp., ani też urządzeń typu: kalkulator, komputer przenośny. Nie wolno wnosić na salę telefonów przenośnych, ani innych urządzeń służących do komunikowania się na odległość, pod rygorem usunięcia z finału.
22. Prac konkursowych nie przechowuje się.
23. Listę laureatów konkursu ustala się tylko na podstawie liczby punktów, które uczeń uzyskał podczas finału.
24. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi po ustaleniu listy laureatów.